คณาจารย์ภาควิชาสื่อดิจิทัล
Digital Media
อาจารย์เวทิต ทองจันทร์
หัวหน้าภาควิชาสื่อดิจิทัล
ชื่อ-สกุล  เวทิต ทองจันทร์
ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำหลักสูตร และ หัวหน้าภาควิชา
ห้องพัก  Digital Media อาคาร 12 ชั้น 5
หมายเลขภายใน  5150
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)  086 755 3737
E-mail  angelmagics@gmail.com
Website  www.weonephoto.com
Facebook

http://www.facebook.com/vethit

 

คุณวุฒิ  
2539 นศ.บ. การโฆษณา (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยสยาม
2542 Advanced Diploma in Electronic Design & Interactive Media Victoria University, Melbourne, Australia.
2547

นศ.ม.นิเทศศาสตรพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ผลงานวิจัย  
กำลังดำเนินการวิจัย (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) การเปลี่ยนผ่านของตลาดน้ำในประเทศไทย : กระบวนการสร้างสรรค์ สมุดภาพเรียงความขาวดำ เพื่อเล่าเรื่องราวตลาดน้ำในประเทศไทย. งานทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยสยาม.
2557 กระบวนการสร้างสรรค์ภาพถ่ายดิจิทัลสำหรับใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์ ของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8 : “บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม. อ่านบทความวิจัย คลิกที่นี่
2552 นวัตกรรมการสื่อสารกับการยอมรับระบบการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตปริมณฑล. งานทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยสยาม
2547

ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท. การบริหารการสื่อสารเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา กับ การยอมรับระบบของบุคลากรมหาวิทยาลัยสยาม.

 

ผลงานบทความวิชาการ  
2559 การเพิ่มเสน่ห์ในการสร้างสรรค์งานภาพถ่ายในเล่มรายการอาหาร. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 19 ( 2559 ) หน้า 110 – 116.
2558 การสร้างสรรค์งานภาพถ่ายทางอากาศ สำหรับภาพยนตร์โฆษณาอสังหาริมทรัพย์ Aerial Photography Production for Real Estate Commercial Movies. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 16 ( 2558 ) หน้า 22 – 30.
2558 Social Responsibility Activity Development at Tao-ngoy community of the Third Royal Factory (Tao-ngoy), Sakolnakorn and Communication Arts Consortium. 2nd International Corporate and Marketing Communication in Asia Conference 29-30 January 2015. page 474-487
2557 การพัฒนากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในชุมชนเต่างอยของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร กับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาสาขานิเทศศาสตร์. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ปีที่ 13 ฉบับที่ 15 (2557) หน้า 82-92.
2556

ปรสิตทางการสื่อสารและการแปลความหมายภาพถ่ายในยุคนวนิยมกับการสร้างสรรค์ภาพถ่ายดิจิทัลบนหน้าปก facebook.com. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 13 ( 2556 ) หน้า 8 – 16.

เครื่องราชอิสริยาภรณ์  
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.)
อาจารย์ ดร. พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ
อาจารย์ประจำภาควิชาสื่อดิจิทัล

การศึกษา

 • Doctor of Philosophy     :  Chulalongkorn University
 • Graphic Design               :  Chulalongkorn University
 • Decorative Art                 :  Silpakorn University
ประสบการณ์การทำงาน

ผลงานวิชาการ และวิทยากร

 • International Conference at Taipei Taiwan : Digital Guide Book Application
 • THE8 Silpakorn University Internation Conference on Academic Research and Creative Arts 21-13 Feb.2015
 • วิทยากร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ Royal Police Cadet Academy
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี RMUTT University
 • สถาบันอบรมอมรินทร์ Ammarin School
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี Dhonburi Rajabhat University
รางวัล :
 • Award : Designer Prize – 3M Product Design
 • Asian Book Thailand
 • MK Young Creative Contest 2010 Social Media Marketing Plan  Award
อาจารย์ ปรเมศวร์ รัมยากูร
อาจารย์ประจำภาควิชาสื่อดิจิทัล
ชื่อ-สกุล ปรเมศวร์ รัมยากูร
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) 081 400 3223
E-mail pommae@gmail.com 
Facebook http://www.facebook.com/poramate.kae
คุณวุฒิ  
2542 ศศ.บ.ภาษาเพื่ออาชีพ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2543 Postgraduate,Communication Arts/Marketing Communication,University of Canberra, Australia.
2547 นศ.ม.นิเทศศาสตรพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลงานวิจัย  
2547 ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท. พฤติกรรมการสื่อสาร ทัศนคติ และการใช้ประโยชน์ จากบริการกระดานข่าว ผ่านระบบเวิลด์ไวด์เว็บของวัยรุ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลงานบทความวิชาการ  
2559 การศึกษาเปรียบเทียบเว็บไซต์ในไทยยุคปัจจุบัน กับยุคฟองสบู่ดอทคอมแตกปี พ.ศ.2543
อาจารย์ ศักรา ไพบูลย์
อาจารย์ประจำภาควิชาสื่อดิจิทัล
ชื่อ-สกุล ศักรา ไพบูลย์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) 081 701 5675
E-mail sakkra.p@gmail.com
Facebook http://www.facebook.com/sakkra.p
คุณวุฒิ  
2548 B.Sc. Computer Science, Mahidol University International College, Thailand.
2552 M.A. Visual Communication, Birmingham City University, United Kingdom.
ผลงานบทความวิชาการ  
2559 การสร้างสรรค์งานสตอปโมชันพิกซิลเลชัน สําหรับการนําเสนอในงานแต่งงาน
อาจารย์ สุริยะ ฉายะเจริญ
อาจารย์ประจำภาควิชาสื่อดิจิทัล
ชื่อ-สกุล สุริยะ ฉายะเจริญ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร และ เลขานุการ
ห้องพัก 19-704
หมายเลขภายใน 5409
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) 090 986 9937
E-mail jumpsuri@gmail.com
Facebook suriya.chaya
คุณวุฒิ  
2549 ศ.บ. จิตรกรรม (เกียรตินิยมฯ อันดับ 2) มหาวิทยาลัยศิลปากร
2554 ศ.ม. ทฤษฎีศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลงานวิจัย  
2554 ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท. สัญลักษณ์ของธงชาติไทยในศิลปะร่วมสมัย
ผลงานบทความวิชาการ  
2559 กระบวนการสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรม:กรณีศึกษาจิตรกรรมร่วมสมัยนิทรรศการ “อิทส์มี”. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ปีที่ 15 ฉบับที่ 18 (2559)
2559 กระบวนการสร้างสรรค์ภาพวาดลายเส้นสําหรับใช้ในกิจกรรม“สีชุมชน” เพื่อผลิตบัตรอวยพร ส.ค.ส. ประจําปี 2559 ให้กับบริษัท ดอยคําผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด
2558 กระบวนการสร้างสรรค์ภาพวาดเส้นชุด “มะนิลา 2557”. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ปีที่ 14 ฉบับที่ 16 (2558).

Website :   http://jumpsuri.blogspot.com/

นิทรรศการเดี่ยว

2557       The Journey of Suriya & Postcard Art Exhibition ณ หลังแรกบาร์ พระนคร กรุงเทพฯ

2559       นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัย “It’s me.” ณ ART CAFÉ by Brown Sugar ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นิทรรศการกลุ่ม 

2555       

·        นิทรรศการศิลปะ คิดถึงอาจารย์ศิลป์ 50 ปี ณ Double Dogs Cafe ถนนเยาวราชกรุงเทพฯ

·        นิทรรศการศิลปะ “19: 10 ศิลปินรุ่นใหม่” ณ Brown Sugar : The Jazz Boutique ถนนพระสุเมรุกรุงเทพฯ

·        นิทรรศการศิลปกรรมโดยกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2555 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์กรุงเทพฯ

·        นิทรรศการภาพประกอบงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 17 ณ  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพฯ

·        นิทรรศการ “วันที่มีสติ” โดย สุริยะ ฉายะเจริญ และเพียงขวัญ คำหรุ่น ณ พระนครบาร์ แอนด์ แกลเลอรี่, กรุงเทพฯ

2556       

·        นิทรรศการศิลปะ รูปภาพในบ้านหลังที่หนึ่ง ณ หลังแรกบาร์ พระนคร กรุงเทพฯ

·        นิทรรศการศิลปกรรมสมาคมศิษย์เก่าคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ   พิพิธภัณฑสถาน 

แห่งชาติ หอศิลป์กรุงเทพฯ

·        นิทรรศการศิลปกรรมโดยกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2556 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์กรุงเทพฯ

·        นิทรรศการรวมเส้น “Time Lineเทศกาลภาพประกอบครั้งที่ 3 ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญกรุงเทพฯ

·        นิทรรศการงานศิลปะร่วมสมัยภายใต้ชื่อ “ศิลป์(ละ)ป้า” ณ  WTF Gallery, กรุงเทพฯ

2557       

·        นิทรรศการ “งานศิลปะ (สัตว์) ร่วมสมัย” ณ หลังแรกบาร์ พระนคร กรุงเทพฯ

·        นิทรรศการศิลปะ image memory meaning โดย สุริยะ ฉายะเจริญ และภูริช ศรีสวย ณ หลังแรกบาร์ กรุงเทพฯ

·        นิทรรศการศิลปกรรมโดยกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2557 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์กรุงเทพฯ

·        นิทรรศการ “บันทึกบางกอก” โดย กลุ่ม Bangkok Sketchers ณ Cassia Gallery สุขุมวิท 31กรุงเทพฯ

·        นิทรรศการภาพวาดในกิจกรรม วาดฝัน ฉันจะเป็น… ณ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย), สกลนคร

·        นิทรรศการศิลปะ ฟ:FUN โดย กลุ่มศิลปินร่วมสนุก ณ River City Shopping Center, กรุงเทพฯ

2558       

·        นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย INDO – THAILAND โดยศิลปินอินเดียและศิลปินไทย ณ Rebel Art Space, กรุงเทพฯ

·        นิทรรศการศิลปกรรมโดยกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2558 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์กรุงเทพฯ

·        นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ “PARP-PIM” Mini Prints Project 2015 ณ Kalwit Studio & Gallery, กรุงเทพฯ

·        นิทรรศการศิลปะ “ร๙” ณ ช. ประทุมทอง อาร์ตสเปช ถ.หน้าพระลาน พระนคร กรุงเทพฯ

2559

·        นิทรรศการ “ผลงานศิลปะสะท้อนวิถีไทย” ใน Songkran 2016 “BANGKOK SYMBOLIC” ของ 15 ศิลปินไทย ณ บริเวณ ชั้น ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี (Central Embassy)กรุงเทพฯ

·        นิทรรศการ “Nightlife” Art Exhibition by Rebel Art Space”  ณ CÉ LA VI Bangkok กรุงเทพฯ

·        นิทรรศการ “THAI SPACE DIGITAL DESIGN” ณ อาคารทวาราวดีศรีราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

·        นิทรรศการศิลปะ 2nd ฟ-FUN Art Exhibition ณ ศูนย์การค้าริเวอร์ ซิตี้ กรุงเทพฯ

 

ผลงานสร้างสรรค์ที่นำไปประยุกต์ใช้

2558

·        ภาพวาดสำหรับสื่อการสอนในกิจกรรม “สอนศิลป์ถิ่นโบราณเวียงท่ากาน 2558”  ภายใต้โครงการในพระราชดำริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ณ บริเวณพื้นที่โบราณสถานเวียงท่ากาน จ.เชียงใหม่

2559

·        การสร้างสรรค์ภาพวาดลายเส้นต้นแบบสำหรับใช้ในกิจกรรมสีชุมชนเพื่อผลิตบัตรอวยพร ส.ค.ส. ประจำปี 2559 ให้กับบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

งานบริการวิชาการแก่สังคม

2556       

·        วิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการด้านจิตรกรรมและภาพพิมพ์ ในโครงการศิลปะสัญจรสู่สถานศึกษา ประจำปี 2556 โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ณ จังหวัดจันทบุรี

2557       

·        วิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการด้านจิตรกรรมและภาพพิมพ์ ในโครงการศิลปะสัญจรสู่สถานศึกษา ประจำปี 2557 โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ณ จังหวัดนครพนม

·        วิทยากรบรรยายเรื่อง “การวาดภาพบันทึกเพื่อการท่องเที่ยว” และวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ศิลปะและการบันทึกชุมชน” ให้กับโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ ณ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร

·        วิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ วาดฝัน ฉันจะเป็น… ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาเต่างอย ให้กับเยาชนในชุมชนเต่างอย ณ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร 

2558     

·        วิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม “สีชุมชน ครั้งที่ 1” ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาเต่างอย กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนเต่างอย ครั้งที่ 1/2558 ณ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2558

·        วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม “สีชุมชน ครั้งที่ 2” ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาเต่างอย กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำ  

เยาวชนเต่างอย ครั้งที่ 2/2558 ณ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2558

·        ได้รับเชิญจากกองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ในการเป็นวิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม “สอนศิลป์ถิ่นโบราณเวียงท่ากาน” โครงการในพระราชดำริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ณ พื้นที่โบราณสถานเวียงท่ากาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

·        ได้รับเกียรติร่วมเป็นทีมงานจัดนิทรรศการงาน “สานตำนานยิ่งใหญ่ สายใยชุมชนท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลป์ พิพิธภัณฑ์เวียงท่ากาน” ร่วมกับกองงานในพระองค์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ณ โบราณสถานเวียงท่ากาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2558 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงตามเสด็จในการนี้ด้วย

งานบรรยาย/ วิทยากร

2556       กรรมการ (รับเชิญ) กิจกรรม “Architecture Vertical Project 2013” ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2557       วิทยากรบรรยายเรื่อง “การเล่าเรื่องด้วยภาพในงานทัศนศิลป์ มิติ (โดยสังเขป)” ณ Viridian Academy of Art กรุงเทพฯ

2558       วิทยากรรับเชิญเรื่อง “การแนะแนวการเรียนการสอนการทำศิลปนิพนธ์วิทยานิพนธ์และการทำงานระดับปริญญาตรีและโทโดยนักศึกษาเก่า” ใน โครงการสัมมนาปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2557-2558 วันที่ 19-21 มิถุนายน 2558 ณ ค่ายนเรศวร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

2559       อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

                วิทยากรพิเศษในรายวิชา ทัศนศิลป์วิจักษ์” สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศิลปากร

งานวิจัย

2555       งานวิจัยเรื่อง “ธงชาติไทยในศิลปะร่วมสมัย” (วิทยานิพนธ์ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต) นำเสนอผลงานวิจัยใน 4rd Fine Arts International Conference 2012 จัดโดยมหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒประสานมิตร ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ (Symbol of Thai Flag in Contemporary Art” ใน Proceeding 4rd Fine Arts International Conference 2012และการประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2 (2555) ณ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ

2558       งานวิจัยเรื่อง “การสื่อความหมายภาพวาดเส้นชุดมะนิลา 2557” นำเสนอผลงานวิจัยใน ในการประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 17กรกฎาคม 2558 บันทึกในรายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 5. หน้า 338-352.

บทความวิชาการ

2555       ธงชาติไทยในศิลปะร่วมสมัย วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 12 ประจำปี 2554

2557      “ผลงานดิจิทัลอาร์ตจากงานวิจัย: กรณีศึกษาผลงานสร้างสรรค์จากการสันนิษฐานรูปลักษณ์โบราณสถาน” วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 13 ประจำปี 2556

2558     “กระบวนการสอนเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อความหมายภาพจิตรกรรมในหัวข้อ วาดฝัน ฉันจะเป็น…” ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาเต่างอย” วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 15 ประจำปี 2557 (หน้า 93-101)

2559       “กระบวนการสร้างสรรค์ภาพวาดเส้นชุด มะนิลา 2557” วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 16 ประจำปี 2558 (หน้า 13-22)

“กระบวนการสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรม: กรณีศึกษาจิตรกรรมร่วมสมัยนิทรรศการ “อิทส์มี” วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 18 ประจำปี 2559 (หน้า 4351)

อาจารย์ ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข
อาจารย์ประจำภาควิชาสื่อดิจิทัล
ชื่อ-สกุล ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
ห้องพัก 12-500
หมายเลขภายใน 5150
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) 084 724 8795
E-mail Iamstonesleep@gmail.com
Facebook Lattasith Taweesuk
คุณวุฒิ  
2552 ศ.บ.การออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กำลังศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม
ผลงานบทความวิชาการ  
2559 การสื่อสารด้วยลายเส้นและภาพฝังใจ ที่ปรากฏในลักษณะดีหรือร้ายของตัวการ์ตูนเรื่องยักษ์
2559 การนําเสนอเน้ือหาข้ามพ้นสื่อของรายการ แอนิเมชั่นคลับ ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข (ร่วมกับ พิสิฐพงศ์ กระสินธุ์ และ ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง)
2558 การสื่อสารด้วยลายเส้นเพื่อบ่งบอกถึงลักษณะดีหรือร้ายของตัวการ์ตูนเฉพาะเรื่องที่คัดสรร. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ปีที่ 14 ฉบับที่ 16 (2558).
2556 กระบวนการออกแบบลายเส้นเพื่อสื่อสารผ่านลักษณะดีและร้ายของตัวการ์ตูนกรณีศึกษาภาพยนตร์การ์ตูนขนาดสั้น เรื่อง Paperman. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ปีที่ 12 ฉบับที่ 14 (2556).
อาจารย์ กัญฉกาจ ตระการบุญชัย
อาจารย์ประจำภาควิชาสื่อดิจิทัล
ชื่อ-สกุล กัญฉกาจ ตระการบุญชัย
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
ห้องพัก 12-500
หมายเลขภายใน 5150
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) 085 057 7728
E-mail halem.poppi@gmail.com
Facebook halem.poppi
คุณวุฒิ  
2547 นศ.บ.การโฆษณา มหาวิทยาลัยสยาม
กำลังศึกษา หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผลงานบทความวิชาการ  
2559 ทีวีออนไลน์ผ่านช่องยูทูบ
อาจารย์ ธนัช นนท์ขุนทด
อาจารย์ประจำภาควิชาสื่อดิจิทัล
ชื่อ-สกุล ธนัช นนท์ขุนทด
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
ห้องพัก 12-500
หมายเลขภายใน 5150
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) 089 177 2260
E-mail biggun999studio@gmail.com
Facebook http://www.facebook.com/thanut.nonkhuntod
คุณวุฒิ  
2549 นศ.บ.การโฆษณา มหาวิทยาลัยสยาม
กำลังศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์-วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
อาจารย์ สมเกียรติ ศรีเพ็ชร
อาจารย์ประจำภาควิชาสื่อดิจิทัล
ชื่อ-สกุล สมเกียรติ ศรีเพ็ชร
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
ห้องพัก 19-704
หมายเลขภายใน 5409
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) 083 616 5789
E-mail CA.somkiat@gmail.com
Facebook somkiat.sriphech
คุณวุฒิ  
2556 นศ.บ.สื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยสยาม
กำลังศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม
ผลงานบทความวิชาการ  
2559 การเลือกสรรสติ๊กเกอร์ไลน์ สําหรับใช้เพื่อการสื่อความหมาย
2558 การใช้คาแรคเตอร์การ์ตูนเพื่อสื่อสารทางอารมณ์และความรู้สึกกรณีศึกษาสติ๊กเกอร์ไลน์. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ปีที่ 14 ฉบับที่ 17 (2558).